22 Mart – Sâmiha Ayverdi’nin Vefâtı

Vefâtının 23. yılında Sâmiha Ayverdi’yi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz.

Sâmiha Ayverdi Kimdir?

1905’de İstanbul’un Şehzâdebaşı semtinde doğdu.

1921 yılında Süleymâniye İnas Nümûne Mektebi’ni bitirdikten sonra tahsiline husûsî olarak devam etti. Mükemmel fransızca öğrenerek târih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Fakat onun hayâtında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Ken’an Rifâîdir.
1938’de ilk romanı Aşk Budur yayınlanır. Bunu diğer romanları tâkip eder.1946 yılından sonra fikrî ve târihî eserlere ağırlık verir ve hâtıralarını kaleme alır. Çok sayıda eser veren bir yazardır. 1966 yılında Türk Ev Kadınları Derneği’nin kuruluşuna önayak olur. 1970 senesinde ise ağabeyi Yüksek Mühendis Mîmar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbealtı Cemiyeti’nin kurulmasını sağlar. 1978 yılında cemiyet, vakıf statüsüne geçirilir.

Hizmetle dolu seksen yedi yıllık bir ömür 1993 ramazanının 22 mart günü sona erer. Ardında otuzu aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu bırakmıştır.

Sâmiha Ayverdi, dile hâkimiyeti, derin kültürü ve mükemmel Türkçesiyle son asrın en mühim edebiyatçılardandır. Târihî, içtimâi ve tasavvufî konulardaki eserleri gelecek nesillere gerek dil, gerek kültür ve fikir sâhasında ışık tutacak mâhiyettedir.